Πιέζουν την κυβέρνηση για να στηθεί παγίδα τζόγου για τους πολίτες

1428
(ÎÝíç äçìïóßåõóç) Ôï íÝï ðñüôõðï ðñáêôïñåßï ðáñïõóßáóå óôçí 75ç ÄÅÈ ç ÏÐÁÐ Á.Å. Ç áíáêáßíéóç ôùí ðñáêôïñåßùí áíÜ ôçí ÅëëÜäá Ý÷åé áñ÷ßóåé áðü ôï êáëïêáßñé, ìå óôü÷ï íá ïëïêëçñùèåß ôïí åðüìåíï ÷ñüíï. ÊõñéáêÞ 12 Óåðôåìâñßïõ 2010 ÁÐÅ ÌÐÅ/ÏÐÁÐ Á.Å. /STR

Με τακτική αδηφάγου λύκου, φαίνεται ότι κινείται ο ΟΠΑΠ, καθώς μετά το απολύτως ευνοϊκό και χωρίς υπολογισμό για τις κοινωνικές επιπτώσεις, κανονιστικό πλαίσιο των VLTs, τώρα έχει τεθεί ο στόχος της μετατροπής των πρακτορείων σε μίνι τραπεζικά γκισέ.

AdTech Ad

Μάλιστα, λόγω του ότι η κυβέρνηση αντιστέκεται στα νέα “σχέδια”, δέχεται ασφυκτικές πιέσεις, προκειμένου να αφαιρέσει το άρθρο 71 του σχεδίου νόμου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το οποίο έχει στόχο να τα απαγορεύσει.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, επιτρέπει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ να συνεχίσουν την είσπραξη λογαριασμών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.λπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του, για λόγους διαφύλαξης των συναλλαγών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος, τα πρακτορεία τζόγου δεν θα μπορούν να διανέμουν και να καταναλώνουν ταυτόχρονα ηλεκτρονικό χρήμα, και να μετατραπούν σε ηλεκτρονικά τραπεζικά γκισέ.

Η πρόβλεψη αυτή χαλάει τα σχέδια του ΟΠΑΠ που, μέσω θυγατρικής του, θέλει να μετατρέψει τους πράκτορες σε παραρτήματα ηλεκτρονικού χρήματος, ώστε από τη μια οι παίκτες να κάνουν καταθέσεις και αναλήψεις ηλεκτρονικού χρήματος με σκοπό να το αξιοποιούν άμεσα για τζόγο!

Αν οι πιέσεις έχουν αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με πρόσφατη προκλητική απόφαση της ΕΕΕΠ, τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ θα καταστούν πολυχώροι τζόγου, εστίασης, κατανάλωσης αλκοόλ και τραπεζικών εργασιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον και για τον ελληνικό λαό.

Υφίσταται συνεπώς το παράδοξο, η κυβέρνηση να πιέζεται ασφυκτικά για να αφαιρέσει μια διάταξη που διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στον τζόγο, προκειμένου να γίνει πράξη το τραπεζικό σχέδιο του ΟΠΑΠ.

Το ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση θα κάνει πίσω ή θα αντισταθεί μέχρι τέλους, ωστόσο τίθεται και ένα ακόμα ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν κάποιοι, που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό, να απαιτούν  κατάργηση ρυθμίσεων που προστατεύουν τους πολίτες, από το να γίνουν θυσία στο βωμό του κέρδους, συγκεκριμένης εταιρείας;

News247